Polityka informacyjna

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami Polityki informacyjnej Banku Pocztowego

Informacje ogólne (z Zasad ładu korporacyjnego Banku Pocztowego)

1. Bank zapewnia akcjonariuszom właściwy dostęp do informacji, w szczególności w przypadku podejmowania decyzji przez Walne Zgromadzenie. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa, udzielając informacji akcjonariuszom Bank zapewnia ich rzetelność oraz kompletność nie stosując przy tym preferencji w stosunku do wybranych akcjonariuszy.

2. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w przypadku, gdy decyzję o transakcji z podmiotem powiązanym podejmuje Walne Zgromadzenie wszyscy akcjonariusze powinni posiadać dostęp do wszelkich informacji niezbędnych dla oceny warunków, na jakich jest ona przeprowadzana oraz jej wpływu na sytuację Banku.


Udzielanie Informacji podczas Walnego Zgromadzenia (art.428 KSH)

1. Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

2. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa

3. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.

6. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu ust. 2.

7. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

 

Nie udzielenie informacji podczas Walnego Zgromadzenia (art. 429 KSH)

1. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji.

2. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.


Zasady Ładu Korporacyjnego

Preambuła

    • Niniejsze Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku Pocztowego S.A. (dalej „Bank”), w tym relacje z akcjonariuszami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

    • Niniejsze Zasady Ładu Korporacyjnego inkorporują Zasady Ładu Korporacyjnego z dnia 22 lipca 2014 r wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w jak najszerszym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki tej instytucji.

    • Niniejsze Zasady Ładu Korporacyjnego zostały przyjęte przez Bank stając się istotnym dokumentem programowym w jego strategicznej polityce korporacyjnej oraz wpływają na kształtowanie właściwych zasad postępowania Banku

    • Odstąpienie od stosowania określonych zasad w pełnym zakresie może nastąpić tylko gdy ich kompleksowe wprowadzenie byłoby nadmiernie uciążliwe dla Banku.

    • Bank udostępnia na stronie internetowej www.pocztowy.pl informację o stosowaniu niniejszych Zasad Ładu Korporacyjnego lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych zasad.

chat z konsultantem